Çim Biçme Makinesi, Çim Biçme Traktörü, Misinalı Tırpan, Misina ve Çim Bakım Gübresi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/227175
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor Salonu Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 446 – 223 69 33 – 446 – 223 69 39
c) Elektronik Posta Adresi : erzincan@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Adet Çim Biçme Makinesi, 2 Adet Çim Biçme Traktörü, 7 Adet Misinalı Tırpan, 350 Metre Misina ve 2.500 Kg. Çim Bakım Gübresi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ürünler Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatih Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor Salonu/ERZİNCAN adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor Salonu Merkez/ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 23.05.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çim Biçme Makinesi ve Çim Biçme Traktörü için TSE ve ISO 9001 belgesi veya CE Standartlarına uygunluk belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; Çim Biçme Makinesi, Çim Biçme Traktörü, Misinalı Tırpan ve Çim Bakım Gübresine ait orijinal katologlarını teklifleri ile birlikte sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı 50 TL’nin Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki IBAN TR25 0001 0017 4588 4133 7850 02 no’lu hesaba yatırılmasını müteakip alınan makbuz karşılığında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatih Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No:20 Merkez Spor Salonu/ERZİNCAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Basın No: 4713  Yayım Tarihi: 14.05.2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here