İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAĞLI YURTLARIN İLAÇLAMA HİZMETİ

K.Y.K. ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

İl müdürlüğümüz bağlı yurtların ilaçlama hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/653381

1-İdarenin

a) Adresi : Başbağlar Mahallesi 1400. sokak 55 24000 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462244162 – 4462124326
c) Elektronik Posta Adresi : erzincanilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : ERZİNCAN İLİ MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ 12 AY SÜRE İLE İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞBAĞLAR MAHALLESİ YURTKUR KAMPÜSÜ 1400 SOKAK NO:55 ERZİNCAN 2 ERZİNCAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ BAŞBAĞLAR MAHALLESİ YURTKUR KAMPÜSÜ 1400 SOKAK NO:55 ERZİNCAN 3 PİRİ SAMİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ BARIŞ MAHALLESİ GÜNEY CADDESİ NO:3 ULALAR BELDESİ ERZİNCAN 4 PİR MUMAHAMMED BAHAEDDİN YURT MÜDÜRLÜĞÜ BARIŞ MAHALLESİ 10. SOKAK NO:4 ULALAR BELDESİ ERZİNCAN 5ALİH BABA YURT MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ 401.SOKAK NO:9 ERZİNCAN 6 MENGÜCEK GAZİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS CADDESİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ NO:34 ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ YANI YALNIZBAĞ BELDESİ / ERZİNCAN7 TERZİ BABA YURT MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS CADDESİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ 14. SOKAK NO:20 ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ YANI YALNIZBAĞ BELDESİ / ERZİNCAN 8 KEMALİYE YURT MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRCİLER SOKAK GENÇ AĞA MAHALLESİ NO:3 KEMALİYE / ERZİNCAN 9 REFAHİYE YURT MÜDÜRLÜĞÜ YENİDOĞAN MAHALLESİ ERZİNCAN CADDESİ REFAHİYE/ERZİNCAN 10 OTLUKBELİ MÜDÜRLÜĞÜ ASLANLI MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK BULVARI 219. SOKAK NO:28 /ERZİNCAN 11 TERCAN M.REFİK ŞİMŞEK YURT MÜDÜRLÜĞÜ YAVUZ SELİM MAHALLESİ 32.SOKAK NO:27 TERCAN/ERZİNCAN 12 KEMAH YURT MÜDÜRLÜĞÜMAHALLESİ MYO KAMPÜSÜ KEMAH/ ERZİNCAN
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü Başbağlar Mahallesi 1400 Sokak No:55 Erzincan
b) Tarihi ve saati : 24.12.2018 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- İşyeri açma ruhsatı

2- Biyosidal ürün uygulama izin belgesi,mesul müdürlük belgesi,

3- İşletme sorumluluk sigortası
4- Kullanılacak ürün veya formülasyonların satıcı veya uygulayıcısı olduğuna dair belge,

5- İstekli firmanın geçerlilik süresini dolurmamış tse (8358) hyb belgesi, istekli firmanın geçerlilik süresini doldurmamış iso 9001-2015 belgesi

6-İstekli 31.12.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan , karasinek ve kemirgen mücadelesinde kullanılacak olan ürünlerin aktif madde üreticisinin yaptırmış olduğu avrupa birliği raporlarını ve yine ürünlerin oluşturacağı toksik risklerin önlenebilmesi ve risk yönetimi için teklif edilen ürünün ‘aktif madde üreticisinin yaptırmış olduğu who ve  fao veya avrupa birliği tarafından yayınlanmış toksikolojik ve ekotoksikolojik’ çalışmaları/yayınları ihale dosyasında sunulmalıdır.

7-İlaçlamada kullanılan ürünlere ait ürün güvenlik bilgi formu veya formları ile sağlık bakanlığı ruhsatlarının  fotokopileri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde yapılmış ilaçlama hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı K.Y.K ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü İhale birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here