4 KALEM DEZENFEKTAN

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN TAVUK KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 Kalem Dezenfektan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/366359

 

1-İdarenin
a) Adı : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN TAVUK KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 6 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası : 04462511210 – 04462511212
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 Kalem Dezenfektan
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9.000 Kg Alkali Köpüklü Sıvı Dezenfektan, 1000 Kg Asidik Özellikli Sıvı Yüzey Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü, 400 Kg Ayak Paspas Havuzlarında Kullanım Amaçlı Dezenfektan, 240 Kg Aktif Klor İçeren Sıvı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü (Kasa Yıkama)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : E.S.K. Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü (Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:6 Merkez / ERZİNCAN)
ç) Süresi/teslim tarihi : Alkali köpüklü dezenfektanın 1. partisi (3.000 kg) ve diğer ürünler sözleşme imzalandığı tarihten başlayarak 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. Alkali köpüklü dezenfektanın 2. partisi (3.000 kg) sözleşme imzalanan tarihten 4 ay sonra 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Alkali köpüklü dezenfektanın 3. partisi (3.000 kg) sözleşme imzalanan tarihten 8 ay sonra 30 (Otuz) takvim günü içerisinde
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih itibarı ile başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : E.S.K Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Toplantı Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-Ürün İthal ise İthalat İzin Belgesi veya ithalatla ilgili resmi belgeler

2-Yerli ürün ise Sağlık Bakanlığından alınmış Biyosidal Ürün Ruhsatı

3-Ürünlere ait akredite kuruluş onaylı Helal Belgesi

4-Ürünlere ait MSDS ürün güvenlik verileri

5-Ürünlere ait TDS (Teknik Bilgi Formu)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 4583

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here