2019 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEN 19.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) İLE 2.500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)

MAL ALIMI     İHALE İLANI

Akaryakıt Ürünlerinden 19000 litre Motorin (Euro Dizel) ile 2500 Litre Kurşunsuz benzin (95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/8798

 

1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi 12 Sok.No:2 24000 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462142661 – 4462143120
c) Elektronik Posta Adresi : 24.imi@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 19000 Litre Motorin (Euro Dizel) 2 -2500 Litre Kurşunsuz benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdaremizin akaryakıt depoları olmadığından araçlarımızın 2019 yılı içerisinde ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicinin arkaryakıt pompa istasyonundan peyder pey 2019 yılında alınacaktır. Yüklenicinin akaryakıt istasyonu Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde olacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren (sözleşme imza tarihi dahil) akaryakıt ürünlerinin alımına başlanılacak olup, 31.12.2019 tarihine kadar alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İnönü Mahellesi 12 Sokak No: 12 ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 17.01.2019 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü satın alma servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İnönü Mahellesi 12 Sokak No: 12 ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
BASIN NO: 306

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here