ERZİNCAN CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ ROBOCOP VE YANGIN ELBİSESİ TAKIMI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/330217

 

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞTARLA KÖYÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDE 1 NO: 1 T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA INFAZ KURUMU MÜDÜRLÜGÜ 24000 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462511235 – 4462511237
c) Elektronik Posta Adresi : ab191253@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ERZİNCAN CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜNDE YENİ AÇILACAK 5 ADET CEZA İNFAZ KURUMUNDA KULLANILMAK ÜZERE ROBOCOP SETİ VE YANGIN ELBİSE TAKIMI ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ERZİNCAN CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜNDE İDARENİN VERECEĞİ SAYI VE GÖSTERECEĞİ YERLERE GÖRE TESLİMİ YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 90 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ ÜRÜNLERİ TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 13.07.2020 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
KASKLARLA VERİLECEK 3 ADET KASK KAMERALARININ HER TÜRLÜ BAKIMI ONARIMI 2 YIL BOYUNCA YÜKENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÜCRETSİZ KARŞILANACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here