1-İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 8 adet taşınmazın satış ihalesi, 6 adet taşınmazın kira ihalesi ile 1 adet aracın satış ihalesi hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürü Makam odasında) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz ve araç ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4-Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

8-Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL’yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL’yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

9-Satışı yapılacak aracın satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, KDV, Damga vergisi, Karar Pulu vs. doğacak tüm giderler alıcıya aittir.

10- Kiraya verilecek taşınmazların üzerine kalıcı ve sabit tesis yapılamaz, ağaç dikilemez. Kiraya verilecek taşınmazlar sadece tarımsal amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir.

11- Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

NOT- İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

Adres : Erzurum Karayolu Üzeri İzzet Paşa Mah. No:32/1 Merkez/ERZİNCAN Tlf. 0 (446) 226 15 00

2886 SAYILI KANUNUN 45’NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Bulunduğu Mahalle/Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Demirkent Arsa İ42b25d2a 256 1 1.501,86 Tam Uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 Kat Müsaadeli Konut Alanı 549.000,00 109.800,00 11.08.2020 09:00
2 Demirkent Arsa İ42b25a3d-3a 255 2 1.470,85 Tam Uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 Kat Müsaadeli Konut Alanı 545.000,00 109.000,00 11.08.2020 09:30
3 Demirkent Arsa İ42b25a3d 246 1 1.312,93 Tam Uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 Kat Müsaadeli Konut Alanı 473.000,00 94.600,00 11.08.2020 10:00
4 Demirkent Bir Adet Yığma Ahır ve Arsası İ42b25a3d 251 1 1.406,78 2233/4538 Uygulama imar planında Toplu İşyeri Alanı 347.000,00 69.400,00 11.08.2020 10:30
5 Demirkent Arsa 142 9 1.255,68 2813/125568 Uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 Kat Müsaadeli Konut Alanı 11.300,00 2.300,00 11.08.2020 11:00
6 İzzetpaşa Arsa 7/92 1763 8 175,05 Tam Uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 Kat Müsaadeli Konut Alanı 43.800,00 8.800,00 11.08.2020 11:30
7 Kavakyolu Arsa İ42B25D1B 131 13 59,30 Tam Uygulama imar planında Ayrık Nizam 4 Kat Müsaadeli Ticaret+Konut Alanı 20.800,00 4.200,00 11.08.2020 11:50
8 Oğlaktepe Ham Toprak 104 21 2.412,78 Tam İmarsız 42.310,00 8.500,00 11.08.2020 13:30

 

2886 SAYILI KANUNUN 45 ‘İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Bulunduğu Mahalle/Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) / Hazine hissesi İmar Durumu Kiralama Amacı / Kira Süresi İlk Yıl Tah. Kira Bedeli (TL.) Geçici Teminat
Bedeli (TL.)
İhale Tarihi İhale
Saati
1 Pınarönü Ham Toprak İ42c-0a-4 215 1 12.895,06 İmarsız Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere / 1 yıl 970,00 250,00 11.08.2020 14:00
2 Pınarönü Ham Toprak İ42-C-10-A-4 215 2 13.365,84 İmarsız Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere / 1 yıl 1.010,00 300,00 11.08.2020 14:20
3 Pınarönü Ham Toprak İ42-C-10-A-4 215 3 12.710,09 İmarsız Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere / 1 yıl 960,00 250,00 11.08.2020 14:40
4 Gölpınar Ham Toprak 5 139 1 10.545,63 İmarsız Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere / 1 yıl 800,00 240,00 11.08.2020 15:00
5 Gölpınar Ham Toprak 5 139 2 11.003,83 İmarsız Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere / 1 yıl 830,00 240,00 11.08.2020 15:20
6 Gölpınar Ham Toprak 5 139 3 12.058,94 İmarsız Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere / 1 yıl 910,00 270,00 11.08.2020 15:40

2886 SAYILI KANUNUN 45’İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ARAÇ.

Sıra No Bulunduğu Yer Markası/Niteliği Eski Plaka No Aracın Yakıt                         Cinsi Modeli  Motor  no Şase no Fiili Durumu Tahmin Edilen
Bedeli   (TL)
(KDV hariç)
Geçici Teminatı   (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 Koçter Yed-i Emin Açık Otopark Alanında Isuzu Kamyon (Açık Kasa) NPR 66 61 K 8532 Dizel 1997 AIOSO2099 PNP01396 Ekonomik ömrünü doldurmuş 24.600,00 7.300,00 11.08.2020 16:00
BASIN NO: 4571    İLAN OLUNUR  

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here