Madde 1- Erzincan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulü ile ihale edilecektir.
Madde 2 – İhale 19.06.2018 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı
salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Bu iş için tahmin edilen 3 yıllık toplam muhammen bedeli kdv hariç 36.000,00 (otuzaltıbin) TL’dir. Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık toplam bedelin %3’ü olan 1.080,00
(binseksen) TL’dir. Kesin Teminat Miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık toplam bedelin %6’sı tutarındadır.
Madde 4- Teklifler, idare tarafından belirlenen ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması işi için muhammen bedeli aylık kdv hariç 1.000,00 (bin) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir.
Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
Madde 6- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:
6.1- Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Geçici Faaliyet belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
6.2- Kimlik belgesi ve fotokopisi.
6.3- İkametgâh Belgesi.
6.4- İmza Beyannamesi.
6.5- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
6.6- Şartname alındı makbuzu.
6.7- Vekâleten ihaleye girecekler için vekâletname.
6.8- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
6.9- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
6.10- Vergi Dairesine, Kurumumuza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge
6.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin
belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,
6.12- Belediyemiz mücavir alan içerisinde konu iş ile alakalı tesisi olduğunu gösterir belge.
Madde 7- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Madde 8- İhale teknik ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilecektir.
Madde 9- 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 29’ncu maddesine göre; İhale Komisyonu
gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Madde 10- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi
masraflar tamamen yükleniciye aittir.
Madde 11- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımı işine ait idari şartname ve teknik şartname hükümleri geçerlidir.

BASIN NO: 7559

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here